Køb på afbetaling

afbetalt

Vi har samlet en liste over danske webshops der tilbyder køb på afbetaling. På siden kan du finde nyttig information omkring hvordan du undgår at blive snydt, når du handler på afbetaling på nettet.

Udover at samle en liste over alle shops, har vi inddelt disse i kategorier, så du lettere kan finde frem til lige præcis det du står og mangler. Kategorierne udbygges løbende ligesom at vi løbende tilføjer nye fede webshops, som du kan handle på. Du kan på vores lister se deres aktuelle trustpilot bedømmelser, hvilken afragsudbyder og hvor lang leveringstid den enkelte shop har, så du let kan danne dig et overblik over de forskellige muligheder du har.

Vi har opdelt de tilmeldte webshops i følgende kategorier: Tøj til voksne, sko til voksne, legetøj og mobiltelefon på afbetaling. Når vi får nye shops, der ikke passer ind i de nævnte kategorier, vil disse blive udvidet.

Vi er meget åbne overfor at tilføje nye webshops på hjemmesiden, så hvis du har kendskab til en webshop som tilbyder køb på afbetaling eller vha. faktura, er du meget velkommen til at tage fat på os. De fleste webshops passer ind.

Vi håber meget på, at du finder vores hjemmeside brugbar, når du skal ud og købe ting online på afbetaling.